Jess, Lifestyle

Tussen twee culturen

Hey allemaal! Afgelopen week was zo druk voor Rach en mij dat wij vergeten zijn om vrijdag te uploaden! Vandaar doen wij het vandaag. Ook gaan wij proberen om in het engels te posten.

For the english version of this post just scroll down!
sei bellaToen ik op donderdagavond bijna instortte tijdens een bord penne al ragù schoot iets mij te binnen: waarom schrijf ik geen artikel over de man die recht tegenover mij zit? A different culture, right before my face. Ik bevraag mijn eigen vader over zijn dromen, normen en waarden en zijn levensloop.

tussen twee culturen
Als 17-jarige jongen heeft hij zijn koffers gepakt en is hij op de trein gestapt. Hij heeft toen een eiland met zon, zee, maffia en cannoli achter zich gelaten. Maar wat waren zijn toekomstdromen? Zijn die ook uitgekomen?

Wat was jouw droom toen jij een kleine jongen was? Het waren er eigenlijk meer dan een, vroeger wou ik huisarts worden. Als ik kinderen uit Afrika zag die het slecht hadden, wilde ik hen beter maken. Dat was mijn kinderwens. En mijn tweede was tolk worden. Ik vond talen zo mooi.

In hoeverre is dat gelukt? Niet, haha! Het leven loopt zoals het loopt.

Hoe ben je dan naar Nederland gekomen? Met de trein.. haha! Nee maar een kennis van ons was getrouwd met een Nederlander en zij kwamen elke zomer op vakantie. Zij zei toen tegen mij ‘’als jij 18 bent breng ik jou naar Nederland’’. En zo is dat gekomen.

Heb je daar ooit spijt van gehad? Nee. In de eerste instantie zou ik voor een jaar komen, tot mijn militaire dienst. Het is toen ruim twee jaar geworden, toen ben ik in dienst gegaan en daarna ben ik weer teruggekomen.

Wat haalde je dan terug naar Nederland? Omdat mijn vooruitzichten in Italië hetzelfde waren als daarvoor: hard werken, weinig verdienen en geen werk in de zomermaanden. Hier was alles goed geregeld.

Wat is jouw beste herinnering aan Italië? Het mooie weer. Altijd lekker warm. En het strand.. in de zomermaanden was het altijd hartstikke leuk. Barbecue op het strand… Er ging dan zoveel eten mee.. lasagne, côtelette.. dat was echt hartstikke leuk

Voelde je, je thuis in Nederland? Ja. Ik ben altijd goed behandeld. Maar ik heb mij ook altijd goed gedragen.

Welke normen en waarden heb je vanuit Italië meegenomen en ons bijgebracht? Respect voor je ouderen en voor je familie. Dat vond ik het belangrijkste. Als een gezin geen familie is ben je vreemden in hetzelfde huis.

Voel je, je meer een Italiaan of een Nederlander? Ik voel me nog steeds een Italiaan, maar ik heb veel respect voor de Nederlandse mentaliteit. Ik ben ten slotte nog steeds een gast hier.

Oké pap, nu moet je gaan kiezen:
aardappelen / pasta
pasta / pizza
pranzo (uitgebreid warm lunchen) / boterham
stroopwafel / cantuccini
boerenkool / aubergine
rode wijn / witte wijn
rustig aan / haasten
the godfather / de neus wat is de neus
vespa / fiets
Fiat / Peugeot
Koning / President
Samen / alleen
Espresso / filterkoffie

Waaraan merkte je dat Nederland anders was dan Italië? Het weer! Het regent hier veel. In Italië heb ik het nog nooit onder nul graden meegemaakt.

Wat miste je uit Italië? Nu niks meer, maar vroeger miste ik een heleboel italiaanse producten die hier niet te krijgen waren. Nu kun je hier echt alles kopen.

Als je één ding uit je leven kon veranderen, wat zou dat zijn? Ik heb veel fouten gemaakt, maar ik weet niet of ik een keuze kan maken. Ik heb nergens spijt van. Ik geloof dat dit mijn destiny was. Achteraf kun je er niets aan veranderen.

Welk advies heb jij nog voor mij? Doe alles wat jij leuk vind. Daar hoef ik niet over na te denken. Jij beslist over je toekomst. Alles wat jij nu niet doet, krijg je later spijt van.

En met dat laatste diepe, feelgood, inspirational antwoord zijn we aan het einde gekomen van het interview met mijn vader. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden om dit interview te lezen, als ik had met het bevragen van mijn vader. Zijn jullie ook tussen twee culturen opgegroeid? Laat het weten in de reacties!

Meer lezen zoals dit? Volg ons dan op Facebook en Instagram!

x jess


When I nearly collapsed of tiredness thursday night while eating a plate of penne al ragù something crossed my mind: why don’t I write an article about the man who’s right in front of me? A different culture, right before my face. I question my own father about his dreams, norms and values and his lifecycle.

As a 17-year old boy he grabbed his suitcase and took a train. He left an island with sun, sea, mafia and cannoli. But what were his dreams about the future? And did they come true?

What was your dream when you were a little boy? I had more than one. I wanted to be a doctor. When I saw African children who’s situation was so bad I wanted to help them. That was my childhood dream. Later on I wanted to be a translator. I loved other languages.

And did you succeed? I didn’t, haha! Life goes the way it goes.

How did you get to the Netherlands? With the train.. haha! No, a family friend of us was married to a dutch man and they came to Sicily every summer. She told me ”when you are 18 years old I will take you to the Netherlands with me”. And I’m still here!

Did you ever regret that? No. At first I would only come for a year, till my military service. I’ve stayed for two years, after that I did my service and came back.

What brought you back to the Netherlands? Because the prospects in Italy were the same as before: working hard, earn little and no jobs in summer. In the Netherlands we had more chances.

What is your best memory of Italy? The beautiful weather. Always warm. And the beach.. it was so much fun in summer. Grilling on the beach.. we always brought so much food.. lasanga, cotelette.. it was so much fun.

Did you feel at home in the Netherlands? Yes. I have always been treated nice. But I always behaved.

Which values did you bring from Italy and taught us? Respect for older people and for family. I thought that was the most important thing. If a household isn’t a family, you are strangers living in the same house.  

Do you feel more Italian or Dutch? I still feel Italian, but I respect the Dutch mentality. I am still a ”guest” here.

Okay dad, now you have to choose:
potatoes / pasta
pasta / pizza
pranzo (warm lunch) / sandwich
syrup waffle (dutch cookie) / cantuccini
kale / eggplant
red wine / white wine
easy / rushing
the godfather / Willem Holleeder
vespa / bicycle
Fiat / Peugeot
King / President
Together / alone
Espresso / Americano

In what way was the Netherlands different? The weather! It rains a lot here. In Italy I never experienced below zero celsius. 

What did you miss from Italy? Now nothing. But before I missed some italian products that you couldn’t buy here. Right now you can buy about anything.

If you could change one thing about your life, what would that be? I made many mistakes, but I can’t choose anything I would change. I don’t regret a thing. I believe this was my destiny. And you can’t change the past.

Do you have any advice for me? Do anything you like. I don’t have to think about that. You decide about your future. And anything you don’t do now, you will regret later.

And with this last feelgood, inspirational answer the interview with my dad has come to an end. I hope you guys will enjoy reading this as much as I enjoyed questioning my dad. Did you grew up between two cultures? Let us know in the comments!

More like this? Follow us on Facebook and Instagram!

x jess

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s